Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60

 

“I ett långsiktigt hållbart samhälle har kultur stor betydelse. Det är inom kulturen människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan kan ta avstamp. Ett aktivt kulturliv där medborgarna kan mötas är därför ett fundament för en förankrad demokratisk utveckling”

Från SKL:s positionspapper kultur i det hållbara samhället 2009

Varför

Konstnärerna är en kreativ, innovativ och högutbildad yrkesgrupp som besitter många olika kompetenser och skulle kunna vara en mycket större tillgång i en hållbar samhällsutveckling om bättre kunskap fanns inom konstområdet både bland beslutsfattare och konstnärer.

Vi vill i det här pilotprojektet genom utbildning öka förståelsen för konstens respektive politikens strukturer och därigenom öka möjligheten till samverkan och samarbete.

Det kan vara allt från stadsbyggnad, offentlig konst, utställningsverksamhet, Kultur i skola-projekt, till konst inom hälsa, vård och omsorg, turism, integration, medborgardialoger, sociala projekt m.m. Och naturligtvis också inom det privata näringslivet.

Exempel på vilka frågeställningar vi kommer att ta upp:

  • Hur kan konsten/konstnärligt skapande och gestaltning genom ett mer tvärsektoriellt perspektiv bidra till en positiv framtidsutveckling och arbetstillfällen/företagande       för vår kommun/region?
  • Hur behåller vi/får vi tillbaka unga kreativa konstnärer i vår kommun/region?  Vad kan vi erbjuda och vilken kompetens har denna yrkesgrupp,
  • Hur och inom vilka områden/sammanhang kan konstnärernas kunskaper användas i vår kommun?
  • Demokrati/yttrandefrihet – medborgarnas möjligheter till eget skapande och att möta samtida konst även i en mindre kommun. Tillgång till konst och kultur främjar också landsortens attraktionskraft och bidrar till inflyttning.

Syfte

Skapa en ömsesidig förståelse för konstens respektive politikens strukturer och därigenom skapa bättre förutsättningar för samverkan. Projektet syftar till att få fram en mall för en intressant och relevant konstutbildning riktad till beslutsfattare i både den mindre och större kommunen. Mall för utbildning för konstnärer i politisk styrning och kommunal/regional verksamhet. Hur man som konstnär kan arbeta i olika delar i samhällsverksamheter.

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...